Všeobecné obchodné podmienky

 

DERTOUR - Všeobecné obchodné podmienky

Meier´s Weltresein - Všeobecné obchodné podmienky

Jahn Reisen - Všeobecné obchodné podmienky

ITS Billa Reisen - Všeobecné obchodné podmienky

  

DERTOUR

1. Prihláška (registrácia) a potvrdenie
2. Úhrada
3. Zmeny služieb a cien
4. Odstúpenie zákazníka, zmena rezervácie, náhradný účastník
5. Nevyužité služby
6. Odstúpenie z titulu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov a vypovedania od organizátora cesty
7. Vypovedanie z dôvodov správania
8. Zrušenie zmluvy z titulu vyššej moci
9. Ručenie zo strany organizátora cesty (obmedzenie ručenia)
10. Poskytnutie záruky
11. Vylúčenie nárokov
12. Lehota premlčania
13. Povinnosť poskytnúť informácie o identite realizujúcej leteckej spoločnosti ( tzv. „Black List“).
14. Pasové, vízové, colné, devízové a zdravotné predpisy
15. Poistenie nákladov v prípade odstúpenia od cesty (Ochrana cestovných výdavkov)
16. Voľba rozhodného práva

17. Príslušnosť súdu
18. Paušálny poplatok v prípade odstúpenia
 

Cestovné podmienky dopĺňajú §§651 Občianskeho zákonníka a upravujú vzájomné právne vzťahy . Boli vypracované na základe odporúčania DRV (Združenie nemeckých cestovných kancelárií) v zmysle § 38 Zákona proti obmedzeniam hospodárskej súťaže a budú sa akceptovať pri rezervácii. Odchýlky uvedené v danom rozpise cesty (cestovnom prospekte) majú prednosť. Prosím prečítajte si ich dôkladne spolu s nasledovným textom.

 

 

1. Prihláška (registrácia) a potvrdenie

Rezerváciu je možné vykonať elektronickou formou (e- mail, Internet) ako aj písomnou formou, ústnou formou, telefonicky alebo faxom. Rezerváciu realizujete taktiež pre všetkých účastníkov uvedených v prihláške, za ktorých zmluvný záväzok potom v každom prípade beriete zodpovednosť rovnako ako aj za svoje vlastné záväzky, ak ste prevzali príslušný osobitný záväzok formou výslovného a osobitného vyhlásenia. Zmluva sa zrealizuje na základe našej prihlášky o prijatí. Nevyžaduje si žiadnu presne stanovenú formu. Pri uzatváraní Zmluvy alebo okamžite po jej uzatvorení Vám zašleme písomné potvrdenie o ceste. Toto nie je našou povinnosťou v takom prípade, ak sa Vaša rezervácia realizuje menej ako 7 pracovných dní pred začiatkom cesty. Ak sa obsah nášho potvrdenia líši od obsahu prihlášky, tak potom je k dispozícii naša ponuka, ktorou sme viazaní pod dobu 10 dní. Zmluva sa zrealizuje na základe takejto novej ponuky vtedy, ak nám v záväznej lehote potvrdíte akceptáciu výslovným prísľubom , preddavkom alebo zaplatením zostatkovej sumy.

2. Úhrada

Platby za zájazd môžu byť realizované iba na základe vystavenia potvrdenia o poistke insolventnosti v zmysle §651 k Abs. 3 BGB. Ak cesta netrvá dlhšie ako 24 hod. a nezahŕňa v sebe ubytovanie a nepresahuje sumu 75,- €, môže byť požadovaná platba aj bez vystavenia potvrdenia poistky insolventnosti.


Pri uzatvorení zmluvy a obdržaní potvrdenia poistky insolventnosti je splatná záloha za zájazd vo výške 25%. Záloha bude vyrátaná z celkovej ceny zájazdu. cca. 4 týždne pred nástupom na cestu Vám bude z Vašej kreditnej karty zúčtovaný zostatok. Stornopoplatky sú splatné vždy ihneď. Pri rezervácii rôznych špeciálnych letenkových tarifov môže byť cena za zájazd v plnej výške splatná ihneď.
Vaše platby môžete realizovať týmito spôsobmi:
Kreditnou kartou:
 

Záloha bude z vašej kreditnej karty odúčtovaná ihneď po uzavretí zmluvy. Zostatok ceny za zájazd bude odúčtovaný z vašej kreditnej karty približne 4 týždne pred začatím čerpania služieb.
Pre bližšie informácie je vám k dispozícii naše servisné centrum na tel.č.: 02/54410624-5 v čase od pondelka do piatku od 09:00 do 18:00 hod. Pokiaľ neuhradíte zálohu alebo doplatok v stanovenom termíne, sme oprávnení po výzve so stanovením termínu na úhradu a jej nedodržaním odstúpiť od zmluvy a vás zaťažiť poplatkom za zrušenie podľa odseku 4.1., 18.
 späť

 

3. Zmeny služieb a cien

3.1
Zmeny alebo odchýlky jednotlivých cestovných služieb od dohodnutého obsahu cestovnej zmluvy (napr. zmeny časov odletu, zmeny priebehu programu, zmena hotela), ktoré sú potrebné po uzatvorení zmluvy a ktoré sme nespôsobili my v rozpore s dobrým úmyslom (s dobrou vierou) sú dovolené, pokiaľ tieto zmeny alebo odchýlky nie sú závažné a neovplyvňujú negatívne celkový rámec rezervovanie cesty. Prípadné nároky ručenia za chyby zostávajú nedotknuté, pokiaľ sú zmenené služby zaťažené nedostatkami. Budeme vás informovať o zmenách alebo o odchýlkach V prípade dôležitej zmeny zásadnej služby ste oprávnení bezodplatne odstúpiť od zmluvy alebo požadovať účasť na inej minimálne rovnocennej ceste , a to v prípade, ak sme schopní Vám ponúknuť z našej ponuky takúto cestu bez príplatku. Tieto práva si prosím uplatnite voči nám okamžite po našom prehlásení o zmene služby alebo o zrušení cesty.

3.2
Vyhradzujeme si právo vypísané (rozpísané ) a na základe rezervácie potvrdené ceny – ako napr. v prípade zvýšenia prepravných nákladov alebo poplatkov za určité poskytnuté služby ako sú prístavné alebo letiskové poplatky alebo zmeny výmenných kurzov platných pre príslušnú cestu - zmeniť nasledovným spôsobom:
V prípade zvýšenia prepravných nákladov platných v čase uzatvárania cestovnej zmluvy, a to najmä nákladov na cenu pohonných látok môžeme zvýšiť cenu za cestu v súlade s nasledovným výpočtom:
a. V prípade zvýšenia ceny za sedadlo môžeme požadovať od cestujúceho zvýšenú sumu.
b. V ostatných prípadoch budú dodatočné prepravné náklady požadované zo strany prepravného podniku na jeden dopravný prostriedok vydelené počtom sedadiel v dohodnutom dopravnom prostriedku. Takto vypočítanú zvýšenú sumu za jedno miesto môžeme požadovať od cestujúceho.
Pokiaľ budú zvýšené poplatky existujúce v čase uzatvárania cestovnej zmluvy ako sú prístavné alebo letiskové poplatky, môžeme cenu za cestu zvýšiť o príslušnú podielovú čiastku. V prípade zmeny výmenných kurzov po uzatvorení cestovnej zmluvy , sa môže cena cesty zvýšiť v rozsahu, o aký sa daná cesta zdražela pre nás. Zvýšenie je prípustné iba v takom prípade, ak medzi uzatvorením zmluvy a dohodnutým termínom cesty uplynie doba dlhšia ako 4 mesiace a okolnosti vedúce k takémuto zvýšeniu nenastali pred uzatvorením zmluvy a pri uzatváraní zmluvy boli pre nás nepredvídateľné.
V prípade dodatočnej zmeny cestovnej ceny sme povinní Vás o tomto okamžite informovať. Zvýšenia cien 20 dní pred nástupom cesty sú neplatné (neúčinné). Pri zvýšeniach ceny o viac ako 5 % máte právo bezodplatne odstúpiť od zmluvy alebo požadovať účasť na inej minimálne rovnocennej ceste , pokiaľ sme schopní ponúknuť vám z našej ponuky takúto cestu bez príplatku. Vyššie uvedené práva si uplatnite voči nám bezodkladne po našom prehlásení o zvýšení ceny.

 späť

4. Odstúpenie zákazníka, zmena rezervácie, náhradný účastník

4.1 Odstúpenie
Od cesty môžete odstúpiť kedykoľvek pred jej začatím. Odstúpenie nám musíte oznámiť na adresu uvedenú na konci cestovných podmienok. Pokiaľ bola predmetná cesta rezervovaná cez cestovnú kanceláriu, odstúpenie je možné oznámiť aj tejto kancelárii. Odporúča sa oznámiť Vaše odstúpenie písomnou formou. V prípade odstúpenia od cestovnej zmluvy alebo ak na cestu nenastúpite, tak potom strácame nárok na cenu cesty. Namiesto toho môžeme požadovať primerané odškodnenie za cestovné opatrenia prijaté do doby odstúpenia a za naše výdavky (náklady) v súvislosti s cenou príslušnej cesty. Náš nárok na náhradu je paušálny vzhľadom na bežne ušetrené náklady a možné ďalšie využitie. Výšku nároku na náhradu si vyhľadajte prosím pod číslom 18 týchto cestovných podmienok.
Máte možnosť výberu v tom, či predložíte dôkaz o tom, že nevznikla žiadna alebo podstatne menšia škoda ako je nami požadovaný paušál. Vyhradzujeme si právo, odchylne od paušálnych súm uvedených pod číslom 18 požadovať vyššie, konkrétne odškodnenie, pokiaľ budeme schopní dokázať, že nám vznikli podstatne vyššie náklady ako paušálna suma uplatniteľná v danom prípade. V takomto prípade sme povinní konkrétne vyčísliť a doložiť požadované odškodnenie pri zohľadnení ušetrených nákladov a prípadného ďalšieho použitia cestovných služieb

4.2 Zmena rezervácie
Ak by boli na základe Vášho želania po rezervácii cesty vykonané zmeny , ktoré sa týkajú termínu cesty, cieľa cesty , miesta nástupu na cestu, ubytovania alebo spôsobu dopravy, tak nám spravidla vzniknú rovnaké náklady ako v prípade odstúpenia z Vašej strany. Musíme vám preto tieto náklady vyúčtovať v rovnakej výške, v akej vznikli v čase zmeny rezervácie nástupu. V prípade ďalších malých zmien účtujeme však iba manipulačný poplatok (poplatok za spracovanie) vo výške 25 EUR.

4.3 Náhradný účastník
Vaše zákonné právo určiť podľa § 651 b Občianskeho zákonníka náhradného účastníka, zostáva vyššie uvedenými podmienkami nedotknuté.

 

5. Nevyužité služby

V prípade, že nevyužijete jednotlivé cestovné služby , ktoré sa Vám riadne ponúkli v dôsledku predčasnej spiatočnej cesty alebo z iných naliehavých dôvodov, nemáte žiadny nárok na podielovú refundáciu ceny cesty. Budeme sa však usilovať o refundáciu ušetrených nákladov u poskytovateľov služieb. Tento záväzok odpadá, ak sa jedná o úplne nevýznamné služby alebo ak refundácii bránia zákonné alebo úradné ustanovenia. Refundácia iba nami sprostredkovaných originálnych poukazov (napr. hotelové reťazce, prenajaté autá) je upravená v bodoch 4.1 a 18 pod textom „odstúpenie“ resp. „paušálna suma za odstúpenie“.

6. Odstúpenie z titulu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov a vypovedania od organizátora cesty

Až 28 dní pred nástupom cesty môžeme v prípade nedosiahnutia vypísaného alebo úradne stanoveného minimálneho počtu účastníkov odstúpiť od cestovnej zmluvy iba vtedy, ak v cestovnom rozpise a aj v potvrdení k ceste pre danú určitú cestu bol jasne, zreteľne a čitateľne uvedený minimálny počet účastníkov a taktiež bola uvedená doba dokedy musí byť pred zmluvne dohodnutým začiatkom cesty doručené takéto prehlásenie o odstúpení. V každom prípade sme povinní Vás informovať bezodkladne po tom, ako vznikol predpoklad neuskutočnenia cesty a doručiť Vám vyhlásenie o odstúpení v čo možno najkratšom čase. Uhradená suma za cestu Vám bude bezodkladne vrátená. Ak bude už v časovom predstihu jasné, že sa nepodarí docieliť minimálny počet účastníkov, tak Vás o tejto skutočnosti budeme informovať.
 

späť

7. Vypovedanie z dôvodov správania

Od cestovnej zmluvy môžeme odstúpiť alebo cestovnú zmluvu po nástupe na cestu vypovedať bez dodržania lehoty v prípade, keď cestujúci trvale porušuje realizáciu našej cesty bez ohľadu na naše napomínania alebo vtedy, ak sa správa v rozpore so zmluvou, tak potom je okamžité zrušenie zmluvy oprávnené. Ak sa realizuje vypovedanie z našej strany, tak si vyhradzujeme nárok na cenu cesty; musíme si však nechať započítať hodnotu ušetrených nákladov ako aj započítanie tých výhod (plusov), ktoré získame z ďalšieho využitia nevyužitých služieb, vrátane čiastok ktoré nám budú pripísané k dobru zo strany poskytovateľov služieb.

 

8. Zrušenie zmluvy z titulu vyššej moci

Pokiaľ ide o vypovedanie cestovnej zmluvy , tak sa odvolávame na zákonnú úpravu uvedenú v Občianskom zákonníku (BGB), v nasledovnom znení:

„§ 651 j Občianskeho zákonníka (BGB)“
(1) Ak bude cesta v dôsledku vyššej moci , ktorá sa v čase uzatvárania zmluvy nedala predvídať za značne sťaženú, ohrozenú alebo negatívne ovplyvnenú, organizátor cesty ako aj cestujúci môže takúto zmluvu vypovedať iba na základe tohto nariadenia (predpisu).
(2) Ak bude zmluva vypovedaná v zmysle odseku 1, tak sa budú uplatňovať predpisy § 651e 3, vety 1 a 2, ods. 4 veta 1. Ďalšie náklady spojené so spiatočnou dopravou znášajú strany rovnakým dielom. V ostatných prípadoch znáša dodatočné náklady cestujúci.

 späť

9. Ručenie zo strany organizátora cesty (obmedzenie ručenia)

9.1. Zmluvné obmedzenie ručenia
Naše zmluvné ručenie za škody, pokiaľ to nie sú telesné poškodenia, je ohraničený trojnásobkom ceny cesty,
a. pokiaľ poškodenie cestujúceho nebolo spôsobené z našej strany ani zámerne a ani hrubou nedbanlivosťou alebo
b. pokiaľ sme zodpovední za poškodenie vzniknuté cestujúcemu v dôsledku zavinenia zo strany poskytovateľa služieb.
9.2. Deliktné obmedzenie ručenia
Naše deliktné ručenie za vecné škody, ktoré nie sú spôsobené zámerne a ani hrubou nedbanlivosťou, je obmedzené na trojnásobok ceny cesty. Najvyššia suma ručenia platí zakaždým pre jedného zákazníka a jednu cestu. Možné nároky, ktoré prekračujú tento rámec v súvislosti s cestovnou batožinou zostávajú podľa Montrealskej dohody týmto obmedzením nedotknuté.

9.3. Vylúčenie ručenia za externé služby
Neručíme za nedostatky v službách , za škody na zdraví osôb a za vecné škody spojené so službami, ktoré sú sprostredkované ako externé služby (napr. výlety, športové podujatia, návštevy divadiel, výstavy, dopravné služby z a do vypísaného východiskového a cieľového miesta), pokiaľ takéto služby sú v cestovnom rozpise a v potvrdení rezervácie výslovne a s uvedením sprostredkujúceho zmluvného partnera označené ako externé služby tak jednoznačne, že jednoznačne nie sú súčasťou našich cestovných služieb.
Ručíme však
a. za služby, ktoré sa týkajú dopravy z vypísaného východzieho miesta cesty do vypísaného cieľového miesta, dopravy počas cesty a ubytovania počas cesty,
b. pokiaľ a nakoľko sme Vám spôsobili vzniknutú škodu na základe porušení oznamovacích alebo organizačných povinností .

 späť

10. Poskytnutie záruky

10.1. Náprava a povinná súčinnosť
Ak nebude cesta poskytnutá v súlade so zmluvou, môžete požadovať nápravu. Toto si vyžaduje – bez toho, aby tým bola dotknutá naša predchádzajúca povinnosť – Vašu spoluprácu. Preto ste povinný vykonať všetko pre to, aby ste prispeli k odstráneniu nedostatkov a aby sa prípadne vzniknutá škoda pociťovala v čo najmenšom rozsahu alebo aby sa jej podarilo úplne vyhnúť. Ste obzvlášť povinný okamžite oznámiť reklamácie. Toto neplatí iba vtedy, ak je takéto oznámenie zjavne beznádejné alebo z iných dôvodov neprijateľné. Obráťte sa v tejto veci prosím najskôr na nášho miestneho zástupcu v príslušnom mieste určenia (pozri cestovné podklady). Vedenie zájazdu príp. miestny zástupca sú poverení vykonať nápravu, ak je to možné. Nie sú však oprávnení uznávať nároky. Pokiaľ cestovné podklady neuvádzajú žiadny odkaz na miestneho zástupcu, kontaktujte nás prosím! Na DERTOUR Service Center sa dovoláte od pondelka do piatku: 9 - 18°° hod, tel.: 02/5441 0624-5. príp. Na tel.č. uvedené vo vašich cestovných podkladoch.

DERTOUR Hotline

Po. - Pia.: 9 – 18 hod.
02/54410624-5
Cena volania podľa
Vášho operátora
 

Pondelok – piatok 9-18 hod. SEČ

Sobota (iba predvoľba) alebo

+49(69) 9588-5990 +49(69) 9588-5990 (vedúci služby)

9-12 hod. SEČ

Fax (069) 9588-1010

V každom prípade uveďte prosím číslo cesty uvedenej v poukaze/nájomnej zmluve, cieľ cesty, údaje o ceste a vyššie uvedenú predvoľbu.

10.2 Stanovenie lehoty pred vypovedaním zmluvy
V prípade vypovedania cestovnej zmluvy z titulu cestovných problémov uvedených v § 615 c Občianskeho zákonníka podľa § 651 e Občianskeho zákonníka na základe závažného, pre nás identifikovateľného dôvodu z titulu neúnosnosti, musíte nám vopred stanoviť primeranú lehotu na zjednanie nápravy. Toto neplatí iba v takom prípade, keď nie je možné realizovať nápravu alebo v prípade zamietnutia nápravy alebo v prípade, keď je okamžité vypovedanie zmluvy oprávnené z Vašej strany na základe zvláštneho pre nás akceptovateľného dôvodu opodstatnené. .

10.3 Strata a oneskorenie pri doručení batožiny
Škody alebo oneskorenie pri doručení pri ceste lietadlom naliehavo odporúčame bezodkladne oznámiť okamžite v mieste príslušnej leteckej spoločnosti prostredníctvom hlásenia o škode (P.I.R) Letecké spoločnosti spravidla náhrady odmietajú v prípade, ak nebolo vyplnené hlásenie o škode. Hlásenie o škode je potrebné realizovať v prípade straty batožiny do 7 dní, pri oneskorení doručenia batožiny do 21 dní po vydaní. Inak sa musí strata , poškodenie alebo nesprávna destinácia cestovnej batožiny nahlásiť sprievodcovi alebo miestnej pobočke organizátora.

10.4 Cestovné podklady
Informujte nás prosím v dostatočnom predstihu o tom, že Vám neboli doručené požadované cestovné podklady v stanovenej lehote.

 späť

11. Vylúčenie nárokov

Nárok (požiadavky) z dôvodu neposkytnutej cesty (zájazdu) podľa zmluvných podmienok, môžete uplatniť písomne v priebehu 1 mesiaca po zmluvne stanovenom termíne ukončenia cesty (zájazdu), a to na následne uverejnenej adrese. Po uplynutí tejto lehoty môžete svoje nároky (požiadavky) uplatniť len vtedy, ak ste mali bez Vášho zavinenia na dodržaní pôvodného termínu zdôvodniteľné prekážky.

 

12. Lehota premlčania

Vaše nároky podľa §§ 651 c až f Občianskeho zákonníka vyplývajúce z poškodenia života alebo zdravia - ktoré sa zakladajú na zámernom alebo nedbanlivostnom porušení povinnosti organizátora cesty alebo zákonného zástupcu alebo poverené osoby organizátora cesty - sú premlčané po dvoch rokoch. Toto platí aj pre nároky na náhradu ostatných škôd, ku ktorým došlo v dôsledku zámerného alebo hrubého nedbanlivostného porušenia povinností zo strany organizátora cesty alebo zákonného zástupcu alebo poverených osôb organizátora cesty.

Všetky ostatné nároky podľa §§ 651c až 651f Občianskeho zákonníka budú premlčané po uplynutí jedného roka. Premlčanie začína plynúť dňom, kedy sa mala cesta podľa Zmluvy ukončiť. Ak prebiehajú medzi oboma stranami vyjednávania (rokovania) o nároku alebo o okolnostiach, ktoré tento nárok zakladajú, tak je premlčanie pozastavené dovtedy, dokým jedna zo strán neodmietne pokračovať v prejednávaní. Premlčanie nastáva najskôr 3 mesiace po ukončení pozastavenia. 
 

späť

 

13. Povinnosť poskytnúť informácie o identite realizujúcej leteckej spoločnosti ( tzv. „Black List“).

Na základe nariadenia EÚ o informovaní cestujúcich leteckej prepravy o identite realizujúcej leteckej spoločnosti sme povinní informovať Vás už pri rezervácii o identite realizujúcej leteckej spoločnosti ako aj o všetkých službách leteckej prepravy, ktoré sa musia realizovať v rámci rezervovanej cesty. Ak nie je pri rezervácii ešte stanovená letecká spoločnosť, tak sme povinní Vám uviesť takú leteckú spoločnosť resp. také letecké spoločnosti, ktoré budú pravdepodobne daný let realizovať. Akonáhle bude známe, ktoré letecká spoločnosť bude daný let realizovať, tak Vás budeme o tom bezodkladne informovať. Ak sa na začiatku uvedená realizujúca letecká spoločnosť zmení, tak Vás budeme o tejto zmene bezodkladne informovať. Tzv. „Black List“ si môžete nájsť okrem iného na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sk.htm

 

14. Pasové, vízové, colné, devízové a zdravotné predpisy

14.1 Sme povinní oznámiť štátnym príslušníkom štátu Európskych spoločenstiev , v ktorom je daná cesta predmetom ponuky, ustanovenia týkajúce sa pasových, vízových a zdravotných predpisov ešte pred uzatvorením zmluvy a rovnako ako aj zmeny pred nástupom na cestu. Príslušníkom iných štátov poskytne informáciu príslušný konzulát. Pritom sa vychádza z toho, že neexistujú žiadne zvláštnosti (osobitosti) týkajúce sa Vašej osoby a prípadných spolucestujúcich (napr. dvojitá štátna príslušnosť, osoby bez štátnej príslušnosti).

14.2 Na zaobstaranie potrebných cestovných dokumentov a za to, že ich budete mať pri sebe , za prípadne požadované očkovania ako aj za dodržiavanie colných a devízových predpisov ste výlučne zodpovedný sám. Ujmy, ktoré vyplynú z nedodržiavanie predpisov, napr. úhrada nákladov za odstúpenie idú na Vašu ťarchu. Toto neplatí v takých prípadoch, pokiaľ sme Vás z našej viny nesprávne informovali alebo sme Vás informovali nedostatočne alebo nesprávne.

14.3 Neručíme za včasné udelenie a zaslanie potrebných víz zo strany príslušného diplomatického zastupiteľstva aj vtedy, keď sme boli poverení ich zaobstaraním, pokiaľ sme vedome neporušili naše vlastné povinnosti.

 

späť

15. Poistenie nákladov v prípade odstúpenia od cesty (Ochrana cestovných výdavkov)

Prosím všimnite si, že v tomto katalógu uvedené ceny neobsahujú žiadne poistenie v prípade odstúpenia od cesty (pobytu) resp. prerušenia pobytu. Ak odstúpite od plánovanej cesty pred nástupom cesty, tak Vám vzniknú storno poplatky. V prípade prerušenia cesty môžu vzniknúť dodatočné náklady súvisiace so spiatočnou cestou alebo iné dodatočné náklady. Preto sa odporúča uzatvorenie špeciálneho DERTOUR – cestovného poistenia EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG. Poistenie zahŕňa popri RRV komplexné cestovné poistenie s nepretržitou službou núdzového volania.
späť

 

16. Voľba rozhodného práva

Pre zmluvný vzťah, ktorý sme s Vami uzavreli sa uplatňuje výhradne nemecké právo. Toto platí aj pre celý právny vzťah. Pokiaľ sa pri žalobách proti nám v zahraničí neaplikuje z právnych dôvodov nemecké právo, v prípade právnych následkov, najmä pokiaľ ide o druh, rozsah a výšku nárokov, sa uplatňuje výlučne nemecké právo. Inak platia nasledovné ustanovenia podľa čísla 17.3 a) a b.)

 späť

17. Príslušnosť súdu

17.1 Zákazníka môže organizátor cesty žalovať iba vo svojom sídle (Frankfurt am Main) .

17.2 V prípade žalôb organizátora cesty voči zákazníkom je rozhodujúce trvalé bydlisko zákazníka. Pokiaľ ide o žaloby voči zákazníkom príp. zmluvným partnerom cestovnej zmluvy, ktorými sú obchodníci, právnické osoby verejného alebo súkromného práva, ktorí majú trvalé bydlisko alebo zvyčajné miesto pobytu v zahraničí alebo ktorých bydlisko alebo zvyčajné miesto pobytu nie je v čase podania žaloby známe, je dohodnutá príslušnosť miesta súdu Frankfurt an Main .

17.3 Uvedené ustanovenia neplatia,
a. v prípade a pokiaľ zo zmluvne nezmeniteľných ustanovení Medzinárodných dohôd, ktoré sa musia aplikovať v cestovnej zmluve nevyplýva v prospech zákazníka niečo iné, alebo.
b. v prípade a pokiaľ sú na cestovnú zmluvu uplatniteľné nezmeniteľné ustanovenia v tom členskom štáte EÚ, ktorého je daný zákazník príslušníkom, pre zákazníka priaznivejšie ako vyššie uvedené ustanovenia alebo príslušné nemecké predpisy.

 

späť

18. Paušálny poplatok v prípade odstúpenia

(porovnaj s číslom 5.1)
Výška paušálneho poplatku v prípade odstúpenia závisí od vybranej služby. Ďalšie údaje o výške paušálneho poplatku v prípade odstúpenia nájdete v našich podmienkach vždy pri konkrétnej ponuke. Majte prosím na pamäti prípadné odlišné údaje uvedené v podmienkach o rezerváciách. Nezabudnite prosím: Ak ste spojili viacero služieb s jednotkovými cenami (napr. let a okružná cesta), tak storno poplatky za tieto služby treba stanoviť jednotlivo a následne ich spočítať.

 späť