Loading...

Udržateľnosť

Sťažnosti týkajúce sa rizík v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia alebo porušenia pravidiel.

Náš postup riešenia sťažností v súvislosti s nemeckým zákonom o povinnostiach náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) zaručuje dôveryhodný a zároveň transparentný postup pri riešení sťažností na porušenie ľudských práv alebo environmentálnych povinností. Sťažnosť podľa zákona LkSG možno využiť na nahlásenie podozrenia z možných rizík pre ľudské práva alebo životné prostredie alebo z porušenia povinnosti náležitej starostlivosti, ako sú nútená práca, detská práca, diskriminácia alebo škodlivé znečistenie pôdy, vody a ovzdušia, ako aj škodlivý hluk a nadmerná spotreba vody, ktoré súvisia so skupinou DERTOUR GROUP , jej dodávateľskými reťazcami alebo jej zamestnancami. Sťažnosti môžu podávať zamestnanci, ako aj tretie strany prostredníctvom kanála na podávanie sťažností skupiny DERTOUR GROUP (ako súčasť skupiny REWE) - na požiadanie anonymne.

Sťažnosti zákazníkov, napríklad na kvalitu produktov a služieb skupiny DERTOUR GROUP, sa nepovažujú za sťažnosti týkajúce sa ľudských práv, environmentálnych rizík alebo porušenia pravidiel náležitej starostlivosti. V prípade týchto sťažností sa neváhajte obrátiť na oddelenia služieb zákazníkom.

Výslovne vyzývame zamestnancov a externé strany, aby nás informovali o akýchkoľvek podozreniach týkajúcich sa rizík v oblasti ľudských práv, životného prostredia alebo porušenia pravidiel náležitej starostlivosti. Oznamovatelia nesmú byť v dôsledku podania podnetov pracovne znevýhodnení. Postup pri podávaní sťažností sa riadi definovaným procesom, ktorý je uvedený aj v rokovacom poriadku . Vždy je zaručená nestrannosť; osoby zapojené do postupu nie sú viazané pokynmi a sú povinné zachovávať mlčanlivosť.

linky na Systém digitálneho oznamovania

...............................

Beschwerden zu menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken oder Pflichtverletzungen

Unser Beschwerdeverfahren zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) garantiert eine vertrauensvolle und gleichzeitig transparente Vorgehensweise im Umgang mit Beschwerden zur Verletzung von Menschenrechten oder umweltbezogenen Pflichten. Verdachtsfälle auf z.B. Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Diskriminierung oder die schädliche Verunreinigungen von Böden, Gewässern und Luft sowie schädliche Lärmemissionen und übermäßiger Wasserverbrauch, die einen Bezug zur DERTOUR GROUP haben, können gemeldet werden. Beschwerden können von Mitarbeitenden sowie Außenstehenden digital über den Beschwerdekanal der DERTOUR GROUP als Teil der REWE Group abgegeben werden – auf Wunsch auch anonym.

Kund:  innenbeschwerden, zum Beispiel über die Qualität von Produkten und Dienstleistungen der DERTOUR GROUP, gelten nicht als Beschwerden zu menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken oder Pflichtverletzungen. Hierfür wenden Sie sich bitte an die Kundenservice-Bereiche und -Hotlines.

Wir möchten Beschäftigte und Externe ausdrücklich dazu ermutigen, uns im Verdachtsfall auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder Pflichtverletzungen hinzuweisen. Hinweisgebenden dürfen durch die Abgabe von Beschwerden im beruflichen Zusammenhang keine Nachteile entstehen. Das Beschwerdeverfahren läuft nach einem definierten Prozess ab, der auch in der Verfahrensordnung festgehalten ist. Dabei wird zu jeder Zeit unparteiisches Handeln gewährleistet, die Beteiligten am Verfahren sind weisungsungebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Einen menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Verstoß melden.

...............................

 

Grievances about human rights or environmental risks or due diligence violations

Our grievance procedure in connection with the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (LkSG) guarantees a trustworthy and at the same time transparent process in dealing with grievances about violations of human rights or environmental obligations. A grievance under the LkSG can be used to report suspicions of possible risks to human or environment rights or violations of due diligence obligation, such as forced labour, child labour, discrimination or the harmful contamination of soil, water and air, as well as detrimental noise and excessive water consumption which are linked to DERTOUR GROUP, its supply chains or its employees. Grievances can be submitted by employees as well as third parties via the grievance channel by DERTOUR GROUP (as part of REWE Group) – anonymously, if requested.

Customer complaints, for example about the quality of DERTOUR GROUP products and services, are not considered grievances about human rights or environmental risks or due diligence violations. For these complaints, please do not hesitate to contact the customer service departments and hotlines.

We expressly encourage employees and external parties to inform us of any suspicion on human rights or environmental risks or due diligence violations. Whistleblowers must not suffer any occupational disadvantages as a result of submitting grievances. The grievance procedure follows a defined process, which is also set out in the Rules of Procedure. Impartiality is guaranteed at all times; those involved in the procedure are not bound by instructions and are obliged to maintain confidentiality.

Report a human rights or environmental violation