Loading...

Ochrana osobných údajov

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČL. 13, 14 A 21  VŠEOBECNÉHO NARIADENIA EÚ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)


Týmito informáciami o ochrane osobných údajov vás informujeme o spôsobe, akým spracovávame vaše osobné údaje, a o vašich právach.


1. Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Správcom osobných údajov je DER Touristik Deutschland, GmbH, Humboldtstrasse 140, 511 49 Kolín, Nemecko.

2. Aké údaje a ich zdroje využívame?

Spracovávame údaje, ktoré dostaneme v rámci uskutočňovania nášho obchodného vzťahu s vami. Údaje získavame priamo od vás, napr. v rámci rezervácie zájazdu alebo prenájmu vozidla alebo pri objednaní inej služby. V rozsahu, v akom je to nevyhnutné, spracovávame s cieľom poskytovania našich služieb najmä nasledujúce údaje:

 • základné údaje potrebné na poskytnutie cestovnej služby (napr. meno a adresa objednávateľa zájazdu, e-mailová adresa, telefónne číslo, mená spolucestujúcich osôb či dátum narodenia, resp. vek všetkých cestujúcich osôb);
 • potrebné údaje na overenie totožnosti pri žiadostiach o udelenie víz (napr. údaje z občianskeho preukazu);
 • údaje súvisiace s uskutočnením platby či napr. zložením zálohy na cestovnú službu (napr. údaje o bankovom účte, údaje o kreditnej karte);
 • korešpondenciu (napr. listy či e-maily, ktoré sme si s vami vymenili);
 • údaje o vašich predchádzajúcich, resp. doterajších rezerváciách a pobytoch, ak boli rezervované, resp. sprostredkované cez nás (napr. doterajšie zájazdy, osobné preferencie, hodnotenie);
 • údaje slúžiace na potreby reklamy (napr. o nových potenciálne zaujímavých ponukách);
 • informácie o zdravotnom stave s cieľom predchádzania úrazom a ochrany cestujúcich (napr. stupeň telesného postihnutia, preukaz ZŤP, alergie na potraviny a iné alergie, tehotenstvo).


3. Na základe akého právneho titulu sú vaše osobné údaje spracovávané (účel spracovania osobných údajov)?

Nasledujúce informácie vysvetľujú, na aký účel spracovávame vaše osobné údaje.

3.1 Spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)

Spracovávame vaše osobné údaje s cieľom splnenia našich vzájomných zmlúv, t. j. predovšetkým s cieľom poskytnutia rezervovaných cestovných služieb. Účely spracovania osobných údajov sa v jednotlivých prípadoch riadia konkrétnym druhom cestovnej služby a zmluvnou dokumentáciou (napr. nocľah, doprava, prenájom vozidla, lety).

3.2 Spracovanie v rámci oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)

S cieľom ochrany našich oprávnených záujmov môžeme používať vaše osobné údaje my aj tretie osoby. To sa deje na nasledujúce účely:

 • podpora našej organizácie pri cestovnom poradenstve, pri poskytovaní cestovných služieb a pri predaji v rámci cestovných služieb;
 • rozvoj cestovných služieb a doplnkových produktov;
 • reklama, prieskum trhu a prieskum mienky zákazníkov;
 • uplatňovanie právnych nárokov a obrana v právnych sporoch;
 • predchádzanie trestným činom a ich odhaľovanie;
 • zabezpečovanie IT bezpečnosti a prevádzky IT služieb.

Náš záujem na jednotlivých prípadoch spracovania vyplýva z príslušných účelov a je hospodárskej povahy (efektívne plnenie úloh, odbyt, predchádzanie právnym rizikám). Ak to konkrétny účel umožňuje, spracovávame vaše osobné údaje pseudonymizované alebo anonymizované.

3.3 Na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)

Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, taký súhlas je právnym titulom na spracovanie v ňom uvedené. Súčasne ste prípadne vyslovili súhlas so zasielaním obchodných oznámení e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom služby Messenger. Váš súhlas môžete  kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. To sa týka aj súhlasov, ktoré ste nám prípadne udelili aj pred účinnosťou GDPR, t. j. pred 25. májom 2018. Odvolanie je platné len na budúce spracovanie, nie na už vykonané. Obracajte sa, prosím, s týmto cieľom na našu kontaktnú adresu.

3.4 Na základe ustanovení zákona (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR)

Podliehame najrôznejším právnym povinnostiam a zákonným požiadavkám (napr. Občiansky zákonník (OZ), Obchodný zákonník (Obch. zák.), zákon o účtovníctve, zákon o údajoch cestujúcich v leteckej doprave, smernica EÚ o balíkoch cestovných služieb, daňové zákony Spolkovej republiky Nemecko). Na účely spracovania je potrebné overenie totožnosti a veku, prevencia podvodov, plnenie kontrolných a oznamovacích povinností pri správe daní a vyhodnocovanie riadenia rizík.

4. Kto dostane moje osobné údaje?

Odovzdávanie vašich osobných údajov prebieha len v súlade s GDPR a len vtedy, ak je na to právny  titul. V rámci našej organizácie dostanú vaše osobné údaje len tí, ktorí ich potrebujú na plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností alebo na plnenie ich úloh (napr. zákaznícka podpora, cestovní sprievodcovia, usporiadatelia zájazdov, hotely, spoločnosti prenajímajúce vozidlá alebo dopravné spoločnosti).


Nad rámec uvedeného môžu vaše osobné údaje dostať tieto subjekty:

 • spracovatelia (čl. 28 GDPR), ktorých používame najmä v oblasti rezervačných systémov, IT služieb, logistiky a tlačiarenských služieb a ktorí pre nás spracovávajú vaše osobné údaje na základe našich pokynov;
 • orgány verejnej správy a verejné inštitúcie (finančné úrady, veľvyslanectvá cieľovej krajiny) v prípade zákonnej alebo úradnej povinnosti (archivárska povinnosť, vybavenie víz, získanie povolenia vstupu na územie) a
 • iné subjekty, pri ktorých ste nám udelili súhlas na prenos osobných údajov.

5. Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?

Ak je to potrebné, spracovávame vaše osobné údaje počas trvania nášho obchodného vzťahu, čo zahŕňa aj realizáciu zmluvy o poskytnutí cestovnej služby. Okrem toho podliehame najrôznejším archivárskym a dokumentačným povinnostiam, ktoré vyplývajú okrem iného z Občianskeho  zákonníka (OZ), Obchodného zákonníka (Obch. zák.), daňového poriadku (DP) a európskej smernice o balíkoch cestovných služieb. Lehoty na archiváciu, resp. dokumentáciu, obsiahnuté v týchto predpisoch, sú od dvoch do maximálne desiatich rokov. Okrem toho sa obdobie uchovávania údajov riadi tiež zákonnými premlčacími lehotami, ktoré napr. podľa § 195 a nemeckého Občianskeho zákonníka (OZ) sú spravidla tri roky. Uchovávanie vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu trvá až do jeho odvolania.

6. Budú moje údaje odovzdávané do tretích štátov?

Vaše osobné údaje odovzdávame do štátov mimo Európskej únie len vtedy, ak je to potrebné na realizáciu cestovnej služby alebo je to stanovené zákonom, alebo ak ste nám na to udelili súhlas (napr. diaľkové cesty).

7. Mám určité práva v oblasti zaobchádzania s mojimi osobnými údajmi?

Za predpokladu splnenia príslušných zákonných predpokladov máte právo byť informovaní (čl. 15 GDPR, § 34 spolkového zákona o ochrane osobných údajov (SZOOÚ) v znení platnom od 25. mája 2018), právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR, resp. § 35 SZOOÚ), na obmedzenie rozsahu spracovania (čl. 18 GDPR) a na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).  Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad (čl. 77 GDPR, resp. § 19 SZOOÚ).

8. Existuje pre mňa povinnosť oznamovania mojich osobných údajov?

V rámci nášho obchodného vzťahu musíte oznámiť len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vznik, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu alebo ktorých zisťovanie je povinné zo zákona. Bez oznámenia týchto údajov by sme boli spravidla nútení odmietnuť uzatvorenie zmluvy alebo poskytnutie služby, príp. už existujúcu zmluvu by sme nemohli splniť, príp. museli ukončiť.

9. Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Na vznik a realizáciu obchodného vzťahu zásadne nepoužívame automatizované rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. V prípade, že by sme na to v ojedinelých prípadoch pristúpili, budete o tom informovaní, ak tak ustanoví zákon.

10. Budú moje osobné údaje akýmkoľvek spôsobom využívané na profiláciu?

Vaše údaje spracovávame čiastočne automatizovaným spôsobom s cieľom vyhodnotenia vášho potenciálneho záujmu o určité výrobky, ponuky a služby (tzv. profilácia podľa čl. 4 č. 4 GDPR). Vyhodnocovanie prebieha na základe štatistických procesov pri zohľadnení zájazdov a služieb, ktoré ste si u nás v minulosti rezervovali. Výsledky týchto analýz používame na cielené oslovovanie zákazníkov zodpovedajúce ich potrebám.

11. Aké práva mám ako zákazník?

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť proti spracovaniu vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (spracovanie údajov na základe oprávneného záujmu), a to z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej zvláštnej situácie. To sa týka aj profilácie v zmysle čl. 4 č. 4 GDPR, ak sa zakladá na tomto ustanovení, ktorá môže prebiehať napr. s cieľom poskytovania rád zákazníkom a zákazníckej podpory. Ak podáte sťažnosť, nebudeme už spracovávať vaše osobné údaje. Okrem toho máte na základe čl. 15 GDPR trvalé právo na odvolanie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na ďalšie účely, ak ste nám súhlas tohto druhu udelili. Sťažnosť možno podať neformálne na vám známu kontaktnú adresu.

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na dozorný úrad, pokiaľ sa domnieva, že sú jej osobné údaje spracovávané v rozpore s predpismi na ochranu osobných údajov. Sťažnosť môže byť podaná najmä na dozorný úrad vašej krajiny, resp. v mieste príslušného porušenia. Aktuálny zoznam príslušných  dozorných úradov nájdete na https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


(stav k 15. 3. 2018). aktual. 10.01.2023